Széchényi 2020

EFOP-3.4.3-16-2016-00010 - Az Eszterházy Károly Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében


Összefoglaló

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM FEJLESZTÉSE A FELSŐFOKÚ OKTATÁS MINŐSÉGÉNEK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK EGYÜTTES JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. A PROJEKT AZ EFOP-3.4.3-16. KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN, AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSUL MEG.

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Észak-Magyarország meghatározó, dinamikusan fejlődő intézménye. Fő feladatunknak tekintjük a munkaerőpiac igényeit kielégítő, magas színvonalú, gyakorlatorientált, rugalmas és átjárható képzések biztosítását elsősorban a térségben és a határmenti régiókban, célul tűzve ki azt, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezzenek.
A projekt összköltsége és az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 1,27 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%.

 

A projekt keretében:

 

· Hozzájárulunk a magyar felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozásához és
hozzáférhetőségének javításához; a határon túli, Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekkel való együttműködések megvalósításával.
A hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása valamennyi campusunkon megtartó erő: a tehetséggondozás komplex feltételrendszerének megteremtése, amely lehetőséget biztosít a tehetségek számára az egyedi, és közösségi tudományos fejlődésre kiemelt feladat. Ennek részeként az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetését, fejlesztését tervezzük , ami az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosít a tudományos fejlődésre, valamint azokat az oktatókat, kutatókat támogatja, akik aktívan részt vesznek az utánpótlás nevelésében.

 

· Biztosítjuk a felsőoktatási részvétel növelését.
A képzésekben való bennmaradás támogatása és a lemorzsolódás csökkentése kompetencia fejlesztési és mentor programok megvalósításával, képzési szintek és programok közötti átjárhatóság biztosításával történhet.

 

· Segítjük a kedvezményezett, fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő járásokból származó valamint hátrányos helyzetű hallgatók felzárkóztatását.
A hallgatói lemorzsolódás az informatika, a társadalomtudományi és a természettudományi
képzési területen a legmagasabb intézményünkben. A lemorzsolódás mérséklésére az alábbi tevékenységeket tervezzük:
- Tanulmányi és életvezetési tanácsadás továbbfejlesztése valamennyi campuson,
- Tanulási technikák elsajátítására irányuló tréningek kidolgozása és megtartása,
- Ösztöndíjak, melyekkel segítjük a tanulmányok folytatását, a női hallgatók létszámának
növelését az informatika területén,
- Megújított idegen nyelvi képzések, szaknyelvi kreditek bevezetése,
- Felzárkóztató kurzusok indítása.

 

· Fokozzuk a képzések és gazdasági igények közötti kapcsolatokat, javítjuk a hallgatók
munkaerő-piaci kompetenciáit és gyakorlati készségeit.
Fő feladatunknak tekintjük a munkaerőpiac igényeit kielégítő, magas színvonalú,
gyakorlatorientált, rugalmas és átjárható képzések biztosítását, hogy tanulmányaik befejezését követően hallgatóink biztos munkaerőpiaci kompetenciákkal rendelkezzenek. E cél elérése érdekében kiemelt stratégiai partnerként tekintünk a térség gazdasági szereplőire, szakmai köztestületeire, érdekképviseleti szerveire.

 

· Előmozdítjuk az oktatási szerkezet hatékonyabbá tételét valamint az oktatási
innovációt, beleértve az oktatást támogató szolgáltatások modernizálását.
Célunk a képzési programok átdolgozása a tanulási eredmény szemlélet alapján. A tantervek rendszeres átvizsgálását a Tantervi Optimalizációs Program működtetésével együtt végezzük. Redundancia mentes tantervi struktúra, MAB elvárásainak megfelelő tantárgyfelelősi rendszer kidolgozása kiemelt feladatunk. Az elektronikus formában előállított oktatási tartalmak bővítése több szak esetén elvárás. A hallgatói szolgáltatások helyszínének átalakítása, korszerűsítése a „B" épület földszintjén található VIP számítógépes terem átalakításával történhet.

 

· Elősegítjük a képzési kapacitások modernizálását valamint a tudásbázisok növelését és
hozzáférésük javítását.
Egységes integrált könyvtári rendszer megvásárlását tervezzük. Az Egyetemi Archívum
repozitóriumai folyamatos fejlesztésével, digitalizálásával, feltöltés és szakszerű metaadatok
révén a visszakereshetőséget biztosítjuk.

 

· Növeljük a felsőoktatási szolgáltatások területi lefedettségét.
A hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében az intézményünkben több évtizede működő
szolgáltatás fejlesztésére került sor. A Kortárs Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda (KoMeTi)
kortárs segítő, mentálhigiénés tanácsadó, és életvezetési tanácsadó gyakorlata példaértékű a
magyar felsőoktatási rendszerben.

 

· A felsőoktatás nemzetköziesítése keretében elősegítjük intézményünk
bekapcsolódását az Európai Felsőoktatási Térségbe.
A nemzetközi szerepvállalás egyik fókusza a határon túli intézményekkel ápolt szoros
kapcsolat, amely intézményekben sok esetben magyar nyelven (is) folyik oktatás. Az európai oktatásitéren való jelenlét alapfeltétele az aktív mobilitási tevékenység, melyben az intézmény
mindkét irányban részt vesz. Törekvésünk továbbá, hogy kínálatunkban megjelenjen több
európai felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított program is.

 

· Előmozdítjuk az oktatásban részt vevő humánerőforrás minőségi fejlesztését.
Olyan programok, tréningek kidolgozását és megvalósítását tervezzük, melyek az egyetem
oktatói, gyakorló szakembereinek felsőoktatás-pedagógiai kompetenciájának,
oktatásmódszertani felkészültségének (gyakorlat- és a hallgatói munkavégzés központú)
fejlesztését szolgálják továbbképzési programok, tréningek formájában.
Az angol nyelvű képzések iránti kereslet növekedése lehetővé és szükségessé teszi oktatóink
idegen nyelvi képzését, továbbképzését mind hazai, mind anyanyelvi környezetben.

 

· Erősítjük a társadalmi szerepvállalást a hallgatók körében és hozzájárulunk az aktív
testmozgást végző hallgatók számának növeléséhez.
Az egyetem hallgatói és a környezetünkben élő más fiatalok egészségtudatos életmódjához
és a szabadidő hasznos eltöltéséhez sportrendezvények megszervezésével, támogatásával,
sportegyesületek fenntartásával kívánunk hozzájárulni.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.05.01.
A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2021.04.30.

 

 


< Vissza